Govindam Adi Pursham

Download (Mp3)

Govindam Adi Pursham

Govindam adi-purusam tam aham bhajami

Venum kvanantam aravinda-dalayataksam
Barhavatamsam asitambuda-sundarangam
Kandarpa-koti-kamaniya-visesa-sobham

Govindam adi-purusam tam aham bhajami

Angani yasya sakalendriya-vrtti-manti
Pasyanti panti kalyanti ciram jaganti
Ananda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya

Govindam adi-purusam tam aham bhajami

Govindam Translation

Continuar lendo Govindam Adi Pursham

Anúncios